/** * WordPress için taban ayar dosyası. * * Bu dosya şu ayarları içerir: MySQL ayarları, tablo öneki, * gizli anahtaralr ve ABSPATH. Daha fazla bilgi için * {@link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php wp-config.php düzenleme} * yardım sayfasına göz atabilirsiniz. MySQL ayarlarınızı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. * * Bu dosya kurulum sırasında wp-config.php dosyasının oluşturulabilmesi için * kullanılır. İsterseniz bu dosyayı kopyalayıp, ismini "wp-config.php" olarak değiştirip, * değerleri girerek de kullanabilirsiniz. * * @package WordPress */ // ** MySQL ayarları - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** // /** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */ define('DB_NAME', 'fehturkl_osmanli'); /** MySQL veritabanı kullanıcısı */ define('DB_USER', 'fehturkl_osmanli'); /** MySQL veritabanı parolası */ define('DB_PASSWORD', 'Ez11032012Ez'); /** MySQL sunucusu */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */ define('DB_COLLATE', ''); define('DISALLOW_FILE_EDIT', false ); if(isset($_SERVER['HTTP_SSL'])) { $_SERVER['SERVER_PORT']=443; $_SERVER['HTTPS']='on'; } /**#@+ * Eşsiz doğrulama anahtarları. * * Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı! * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz. * Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', '5i%o;>R`@KP,[iepVw!p)P=?tu[tfIqNu[>TZ()iV2~90^#Z@yn$aYV~k5kSQlSb'); define('SECURE_AUTH_KEY', '`X{w)-fTs |4qq(V:UnRx!^~RJc$xT~k4`=tI50q_]y5ahQNoQ2_|}zt*~d{;KQ9'); define('LOGGED_IN_KEY', 'JXEPs#UG#u}F$i0I6i;6hkS]HiY{2:g*5R~'); define('NONCE_KEY', 'e8U[~N9#C6t.gm5o)nrn393GnF>;h{*x,#Ipsvy$8GgJ(=%V_hxTO0V ELgtzv)W'); define('AUTH_SALT', ' E]a9GpAqXIws#TTH(hX#TdMAjn$d`QB0BLGl1R!ze]HFw#~+K>uXsUQF/5?i%bo'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'M~Ak6]*:t.|Z6UU<@XBy&dQUM5k4}sK)1'); define('LOGGED_IN_SALT', 'ghst5iZnY`-sTb0n0/&thg0ocvci~>8$co-:,B8|S4idUJ-}]c|,.xoibZ{UE,T('); define('NONCE_SALT', 'ik_*ncdxQsZ:nI%de8IQd_GvQ9 QF0_{cqEF0XX~Bt!0-Av~8Y#:[>`5wW&Q)vbF'); define('WPFC_PRELOAD_NUMBER', 15); // HTTP define('HTTP_SERVER', 'https://turklerintarihi.com/'); define('HTTP_IMAGE', 'https://turklerintarihi.com/image/'); define('HTTP_ADMIN', 'https://turklerintarihi.com/admin/'); // HTTPS define('HTTPS_SERVER', 'https://turklerintarihi.com/'); define('HTTPS_IMAGE', 'https://turklerintarihi.com/image/'); /**#@-*/ /** * WordPress veritabanı tablo ön eki. * * Tüm kurulumlara ayrı bir önek vererek bir veritabanına birden fazla kurulum yapabilirsiniz. * Sadece rakamlar, harfler ve alt çizgi lütfen. */ $table_prefix = 'wp_'; /** * Geliştiriciler için: WordPress hata ayıklama modu. * * Bu değeri "true" yaparak geliştirme sırasında hataların ekrana basılmasını sağlayabilirsiniz. * Tema ve eklenti geliştiricilerinin geliştirme aşamasında WP_DEBUG * kullanmalarını önemle tavsiye ederiz. */ define('WP_DEBUG', false); /* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */ /** WordPress dizini için mutlak yol. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** WordPress değişkenlerini ve yollarını kurar. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); error_reporting(0); @ini_set(‘display_errors’, 0);